Problemi 006

Kërkesa

Tre shokë, le ti quajmë A, B dhe C, bëjnë pohimet e mëposhtme:

 • A: Unë kam \(x\) lekë më shumë ose më pak se B
 • B: Unë kam \(y\) lekë më shumë ose më pak se C
 • C: Unë kam \(z\) lekë më shumë ose më pak se A

Bëni një program që merr numrat \(x, y, z\) dhe gjen nëse A, B dhe C mund të kenë sasi lekësh të tilla që të gjitha pohimet të jenë të vërteta.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/THREEFR

Shembull

$ cat input.txt
2
1 2 1
1 1 1

$ python3 prog.py < input.txt
yes
no

Zgjidhja 1

T = int(input())
for t in range(T):
  x, y, z = map(int, input().split())
  if x >= y and x >= z:
    print('YES' if x == y + z else 'NO')
  elif y >= x and y >= z:
    print('YES' if y == x + z else 'NO')
  else:
    print('YES' if z == x + y else 'NO')

https://tinyurl.com/101-prog-006-1

Sqarime

Që pohimet të jenë të vërteta, duhet që më i madhi prej numrave të jetë i barabartë me shumën e dy të tjerëve.

Zgjidhja 2

T = int(input())
for t in range(T):
  x, y, z = map(int, input().split())
  l = [x, y, z]
  l.sort(reverse=True)
  print('YES' if l[0] == l[1] + l[2] else 'NO')

https://tinyurl.com/101-prog-006-2

Sqarime

Për të gjetur më të madhin, ne mund të krijojmë një listë me ta dhe ti rendisim në rendin zbritës.

Zgjidhja 3

T = int(input())
for t in range(T):
  x, y, z = map(int, input().split())
  if y > x: x,y=y,x
  if z > x: x,z=z,x
  print('YES' if x==y+z else 'NO')

https://tinyurl.com/101-prog-006-3

Sqarime

Mund tu ndërrojmë vendet vlerave, në mënyrë të tillë që te x-i të kemi gjithmonë vlerën më të madhe.

Zgjidhja 4

for _ in range(int(input())):
  x, y, z = map(int, input().split())
  print('YES' if 2*max(x,y,z)==x+y+z else 'NO')

https://tinyurl.com/101-prog-006-4

Sqarime

Disa zgjidhje janë më të thjeshta dhe më të shkurtra se të tjerat.

Detyra

Në një restorant ka filluar punë një kamarier i ri. Meqenëse nuk është dhe aq i mirë në matematikë, ndonjëherë e kthen reston gabim. Shefi i jep atij një problem të thjeshtë: Sa bëjnë \(a - b\)? Përgjigja e tij është gabim. Dhe për çudi ka vetëm një shifër gabim. E merrni dot me mënd?

A mund të shkruani një program që bën të njëjtin gabim? Programi merr dy numra a dhe b dhe duhet të japë një diference të gabuar a-b. Përgjigja duhet të jetë një numër pozitiv që ka të njëjtin numër shifrash me diferencën e saktë, ku të gjitha shifrat janë njësoj me diferencën e saktë, me përjashtim të njërës që duhet të jetë e ndryshme. Zeroja nuk duhet të jetë si shifër e parë (nga e majta). Nëse ka përgjigje të ndryshme që i plotësojnë këto kushte, mjafton të jepni vetëm njërën.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/CIELAB

Shembull

$ cat input.txt
3
5858 1234
239 230
4375 4375

$ python3 prog.py < input.txt
1624
8
1

Në rastin e parë, diferenca e saktë është 5858 - 1234 = 4624, kështu që këto përgjigje do ishin të sakta: 2624, 4324, 4623, 4604, 4629, kurse këto do ishin të gabuara: 0624, 624, 5858, 4624, 04624.