Problemi 014

Kërkesa

Në një varg me numra natyrorë \(a_1, a_2, ... , a_n\) gjeni diferencën më të vogël të mundshme midis 2 prej tyre. Dmth gjeni vlerën minimale të \(|a_i - a_j|\) për çdo \(1 \leq i < j \leq n\) .

Referenca: https://www.codechef.com/problems/HORSES

Shembull

$ cat input.txt
1
5
4 9 1 32 13

$ python3 prog.py < input.txt
3

Zgjidhja 1

T = int(input())
for t in range(T):
  n = int(input())
  l = list(map(int, input().split()))
  dmin = abs(l[0] - l[1])
  i = 0
  while i <= n-2:
    j = i + 1
    while j <= n-1:
      d = abs(l[i] - l[j])
      if d < dmin:
        dmin = d
      j += 1
    i += 1
  print(dmin)

Sqarime

Marrim të gjitha kombinimet e mundshme të i dhe j, gjejmë diferencat midis tyre, dhe ndërkohë gjejmë edhe më të voglën e diferencave.

P.sh. për numrin \(a_1\) bëjmë diferencën me \(a_2, a_3, ... , a_n\), për numrin \(a_2\) bëjmë diferencën me \(a_3, ... , a_n\), e kështu me radhë.

Kjo zgjidhje nuk është dhe aq efiçente sepse për \(n\) numra duhet të bëjmë përafërsisht \(n^2\) veprime (zbritje, krahasime, etj.)

Zgjidhja më poshtë është më e shpejtë.

Zgjidhja 2

T = int(input())
for t in range(T):
  n = int(input())
  l = list(map(int, input().split()))
  l.sort(reverse=True)
  dmin = l[0] - l[1]
  i = 0
  while i <= n-2:
    d = l[i] - l[i+1]
    if d < dmin:
      dmin = d
    i += 1
  print(dmin)

Sqarime

Fillimisht i rendisim numrat në rendin zbritës. Pastaj, në vend që të bëjmë diferencën e numrit \(a_i\) me të gjithë numrat pasardhës, mjafton që të bëjmë diferencën e tij vetëm me numrin \(a_{i+1}\), dhe dihet që diferenca me numrat e tjerë pasardhës nuk është më e vogël se kjo (sepse janë më të vegjël se \(a_{i+1}\)).

Detyra

Kemi një varg me numra ku të gjithë numrat përsëriten një numër çift herësh, me përjashtim të njërit i cili përsëritet një numër tek herësh. Të gjendet ky numër.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/MISSP

Shembull

$ cat input.txt
2
3
1
2
1
5
1
1
2
2
3

$ python3 prog.py < input.txt
2
3

Janë 2 raste testimi, i pari ka 3 numra (njëri nën tjetrin), dhe i dyti ka 5 numra.