Problemi 101

Kërkesa

Jepet një numër natyror. Gjeni shumën e shifrës së parë dhe të fundit të tij.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/FLOW004

Shembull

$ cat input.txt
3
1234
124894
242323

$ python3 prog.py < input.txt
5
5
5

Zgjidhja 1

T = int(input())
for t in range(T):
  n = input()
  d1 = int(n[0])
  d2 = int(n) % 10
  print(d1 + d2)

Zgjidhja 2

T = int(input())
for t in range(T):
  n = input()
  s1 = n[0]
  s2 = n[len(n) - 1]
  print(int(s1) + int(s2))

Zgjidhja 3

T = int(input())
for t in range(T):
  n = input()
  print(int(n[0]) + int(n[-1]))

Sqarime

Numrin e lexojmë si string në n. Shifra e parë është n[0] kurse shifra e fundit është n[-1]. Por këto janë si varg (string). Që të mund ti mbledhim duhet ti kthejmë më parë në numra të plotë (integer).