Problemi 012

Kërkesa

Nqs kemi N monedha dhe i vendosim në formë trekëndëshi, në mënyrë të tillë që:

 • në rreshtin e parë vendosim 1 monedhë
 • në rreshtin e dytë vendosim 2 monedha
 • në rreshtin e tretë vendosim 3 monedha
 • e kështu me radhë (siç tregohet në figurë)

Sa është lartësia e trekëndëshit më të madh që mund të formohet?

Referenca: https://www.codechef.com/problems/TRICOIN

Shembull

$ cat input.txt
3
3
5
7

$ python3 prog.py < input.txt
2
2
3
 • Testi 1: Nuk mund të formojmë një trekëndësh me lartësi >2, sepse kjo kërkon të paktën 6 monedha.
 • Testi 2: Nuk mund të formojmë një trekëndësh me lartësi >2, sepse kjo kërkon të paktën 6 monedha.
 • Testi 3: Nuk mund të formojmë një trekëndësh me lartësi >3, sepse kjo kërkon të paktën 10 monedha.

Zgjidhja 1

T = int(input())
for t in range(T):
   n = int(input())
   l = 0  # lartesia
   s = 0  # sasia e monedhave
   while True:
     s += l + 1
     if s > n:
       break
     else:
       l += 1
   print(l)

Sqarime

Fillimisht shënojmë me 0 lartësinë e trekëndëshit dhe sasinë e monedhave që duhet për ta ndërtuar. Pastaj fillojmë ta rrisim lartësinë me nga 1, duke llogaritur edhe sasinë e monedhave që na duhen për ta ndërtuar. Këtë punë e bëjmë deri sa sasia e monedhave mos ta kalojë numrin n që na është dhënë.

Zgjidhja 2

for _ in range(int(input())):
   n = int(input())
   l = s = 0
   while s <= n:
     l += 1
     s += l
   print(l - 1)

Fillojmë ta rrisim lartësinë me nga 1, duke llogaritur edhe sasinë e monedhave që na duhen. Këtë punë e bëjmë deri sa sasia e duhur e monedhave ta kalojë numrin n që na është dhënë. Atere lartësia e mundshme e trekëndëshit është vlera e l-së që sapo kaluam (ku sasia e dhënë e monedhave ishte e mjaftueshme për ta ndërtuar).

Detyra

Shkruani një program që llogarit shumën e shifrave të një numri të dhënë.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/FLOW006

Shembull

$ cat input.txt
3
12345
31203
2123

$ python3 prog.py < input.txt
15
9
8