Problemi 127

Kërkesa

Sergei ka bërë N matje dhe do të gjejë vlerën mesatare të tyre. Por për të gjetur një mesatare sa më të mirë, ai mendon se duhet ti heqë nga lista e matjeve K vlerat më të vogla dhe K vlerat më të mëdha, para se të llogarisë mesataren. Sa del vlera mesatare në këtë mënyrë?

Referenca: https://www.codechef.com/problems/SIMPSTAT

Shembull

$ cat input.txt
3
5 1
2 9 -10 25 1
5 0
2 9 -10 25 1
3 1
1 1 1

$ python3 prog.py < input.txt
4.000000
5.400000
1.000000

Zgjidhja 1

T = int(input())
for t in range(T):
  n, k = map(int, input().split())
  A = list(map(int, input().split()))
  A.sort()
  s = 0
  i = k
  while i < n - k:
    s += A[i]
    i += 1
  print(s / (n - 2*k))

Zgjidhja 2

T = int(input())
for t in range(T):
  n, k = map(int, input().split())
  A = list(map(int, input().split()))
  A.sort()
  s = 0
  for i in range(k, n - k):
    s += A[i]
  print(s / (n - 2*k))

Zgjidhja 3

for _ in range(int(input())):
  n, k = map(int, input().split())
  A = list(map(int, input().split()))
  A.sort()
  print(sum(A[k:n-k]) / (n - 2*k))