Problemi 116

Kërkesa

Në një listë me këngë, secila prej këngëve e ka gjatësinë një numër të plotë minutash, dhe secila këngë e ka gjatësinë të ndryshme nga të tjerat. Kënga juaj e preferuar ndodhet në pozicionin K. Më pas ju i rendisni këngët sipas gjatësisë së tyre. Në cilin pozicion ndodhet tani kënga juaj e preferuar?

Referenca: https://www.codechef.com/problems/JOHNY

Shembull

$ cat input.txt
3
4
1 3 4 2
2
5
1 2 3 9 4
5
5
1 2 3 9 4
1

$ python3 prog.py < input.txt
3
4
1
 1. Në rastin e parë kemi: N = 4, L = [1, 3, 4, 2], K = 2. Kënga e preferuar është 3. Pas renditjes kemi L = [1, 2, 3, 4], kështu që përgjigja është 3.

 2. Në rastin e dytë: N = 5, L = [1, 2, 3, 9, 4], K = 5. Kënga e preferuar është 4. Pas renditjes do jetë në pozicionin 4.

 3. Në rastin e tretë: N = 5, L = [1, 2, 3, 9, 4], K = 1. Kënga e preferuar është 1. Pas renditjes do jetë prapë në pozicionin 1.

Zgjidhja 1

for _ in range(int(input())):
  n = int(input())
  L = list(map(int, input().split()))
  k = int(input())
  p = L[k - 1]  # kënga e preferuar
  L.sort()
  for i in range(n):
    if L[i] == p:
      break
  print(i + 1)

Zgjidhja 2

for _ in range(int(input())):
  n = int(input())
  L = [0] + list(map(int, input().split()))
  k = int(input())
  p = L[k]  # kënga e preferuar
  L.sort()
  for i in range(n):
    if L[i] == p:
      break
  print(i)

Zgjidhja 3

for _ in range(int(input())):
  n = int(input())
  L = [0] + list(map(int, input().split()))
  k = int(input())
  p = L[k]  # kënga e preferuar
  L.sort()
  print(L.index(p))