Problemi 149

Kërkesa

Në një varg S me shkronja të vogla të alfabetit (anglisht), gjeni se sa nënvargje përmbajnë N bashkëtingëllore të njëpasnjëshme.

Referenca: https://code.google.com/codejam/contest/2437488/dashboard#s=p0&a=0

Shembull

$ cat input.txt
4
quartz 3
straight 3
gcj 2
tsetse 2

$ python3 prog.py < input.txt
4
quartz 3
straight 3
gcj 2
tsetse 2

Për çdo rast testimi jepet vargu S dhe numri N.

Zgjidhja 1

for t in range(int(input())):
  S, n = input().split()
  n = int(n)
  
  L = len(S)
  cnt = 0
  for i in range(L):
    for j in range(i+1, L+1):
      c = 0
      for k in range(i, j):
        if S[k] not in "aeiou":
          c += 1
        else:
          c = 0
        if c >= n:
          cnt += 1
          break

  print('Case #{}: {}'.format(t+1, cnt))

Sqarime

Shqyrtojmë të gjitha nënvargjet e mundshme, dhe për çdo nënvarg kontrollojmë nëse përmban n bashkëtingëllore të njëpasnjëshme.

Koha e kësaj zgjidhje është e rendit \(O(L^3)\).

Zgjidhja 2

for t in range(int(input())):
  S, n = input().split()
  n = int(n)

  L = len(S)
  cnt = 0
  for i in range(L):
    c = 0
    for j in range(i, L):
      if S[j] not in "aeiou":
        c += 1
      else:
        c = 0
      if c >= n:
        cnt += L - j
        break

  print('Case #{}: {}'.format(t+1, cnt))

Sqarime

Kjo zgjidhje shfrytëzon faktin që nqs një nënvarg që fillon te i dhe mbaron te j përmban n bashkëtingëllore të njëpasnjëshme, atere edhe të gjitha nënvargjet e tjera që fillojnë në i dhe mbarojnë në j+1, j+2, e deri në L do përmbajnë të paktën n bashkëtingëllore të njëpasnjëshme.

Kjo zgjidhje është e rendit \(O(L^2)\).

Zgjidhja 3

for t in range(int(input())):
  S, n = input().split()
  n = int(n)

  L = len(S)
  cnt, r, c = 0, 0, 0
  for i in range(L):
    if S[i] not in "aeiou":
      c += 1
    else:
      c = 0
    if c >= n:
      cnt += (i - n - r + 2) * (L - i)
      r = i - n + 2

  print('Case #{}: {}'.format(t+1, cnt))

Sqarime

Kjo zgjidhje është e rendit \(O(L)\). Për një analizë të hollësishme dhe për më shumë sqarime shikoni: https://code.google.com/codejam/contest/2437488/dashboard#s=a&a=0