Problemi 12

Kërkesa

Majkua është pjesëtar i shoqatës së koleksionistëve të pullave postare. Shoqata ka N pjesëtarë dhe secili prej tyre ka \(C_i\) pulla në koleksionin e tij. Majkua pretendon se të gjitha këto pulla poste mund të rishpërndahen në mënyrë të tillë që pjesëtari i i shoqatës të ketë i pulla poste. Kontrolloni nëse Majkua ka të drejtë.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/DIVIDING

Shembull

$ cat input.txt
2
5
7 4 1 1 2
5
1 1 1 1 1

$ python3 prog.py < input.txt
YES
NO

Zgjidhja 1

for _ in range(int(input())):
  n = int(input())
  C = [int(c) for c in input().split()]
  s1 = s2 = 0
  for i in range(n):
    s1 += C[i]
    s2 += (i + 1)
  print('YES') if s1==s2 else print('NO')

Zgjidhja 2

for _ in range(int(input())):
  n = int(input())
  C = [int(c) for c in input().split()]
  print('YES') if sum(C) == n*(n + 1) // 2 else print('NO')