Problemi 143

Kërkesa

Jepet një listë me numra. A mund të formohet një palindromë me këta numra?

Referenca: https://www.codechef.com/DARG2019/problems/TUPALIN

Shembull

$ cat input.txt
1
6
10 729 10 10 729 10

$ python3 prog.py < input.txt
YES

Zgjidhja

for _ in range(int(input())):
  n = int(input())
  L = [int(i) for i in input().split()]
  F = {}
  for i in L:
    F[i] = F.get(i, 0) + 1
  odd = 0
  for i in F.keys():
    if F[i] % 2 == 1:
      odd += 1
  print('YES') if odd < 2 else print('NO')

Sqarime

Gjejmë se sa herë përsëritet çdo numër në këtë listë. Një palindromë mund të formohet vetëm nëse numri i përsëritjeve për çdo numër është çift, me përjashtim të njërit që mund të jetë tek.