Problemi 07

Kërkesa

Një universitet përdor sistemin e vlerësimit me 5 pikë. Në një provim studentët mund të vlerësohen me pikët nga 2 (që është ngelës) deri në 5 (që është shkëlqyer). Universiteti u jep bursa studentëve nqs plotësojnë këto kushte:

 • Nuk janë ngelës në asnjë lëndë.
 • Kanë të paktën një lëndë ku janë të shkëlqyer.
 • Mesataren e të gjitha lëndëve e kanë jo më pak se 4.0

Nqs jepen vlerësimet e studentëve në të gjitha provimet, bëni një program që gjen se cilët prej tyre përfitojnë bursa.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/EGRANDR

Shembull

$ cat input.txt
2
5
3 5 4 4 3
5
3 4 4 4 5

$ python3 prog.py < input.txt
No
Yes

Studenti i parë e ka mesataren 3.8, kështu që nuk përfiton bursë.

Studenti i dytë i plotëson të gjitha kushtet, kështu që përfiton bursë.

Zgjidhja 1

t = int(input())
while t > 0:
  t -= 1
  n = int(input())
  P = [int(p) for p in input().split()]
  has_2 = False
  has_5 = False
  s = 0
  for p in P:
    if p == 2:
      has_2 = True
    if p == 5:
      has_5 = True
    s += p
  if s/n >= 4.0 and has_5 and not has_2:
    print('Yes')
  else:
    print('No')

Zgjidhja 2

t = int(input())
while t > 0:
  t -= 1
  n = int(input())
  P = [int(p) for p in input().split()]
  if (sum(P) / n >= 4.0) and (5 in P) and (not 2 in P):
    print('Yes')
  else:
    print('No')