Problemi 007

Kërkesa

Grada e çelikut përcaktohet në bazë to kushteve të mëposhtme:

 • i. Fortësia është më e madhe se 50
 • ii. Përmbajtja e karbonit është më pak se 0.7
 • iii. Forca elastike është më e madhe se 5600

Grada është si më poshtë:

 • 10 nëse plotësohen të treja kushtet
 • 9 nëse plotësohen kushtet (i) dhe (ii)
 • 8 nëse plotësohen kushtet (ii) dhe (iii)
 • 7 nëse plotësohen kushtet (i) dhe (iii)
 • 6 nëse plotësohet vetëm njëri nga kushtet
 • 5 nëse asnjë nga kushtet nuk plotësohet

Bëni një program që merr vlerat e fortësisë, përmbajtjes së karbonit dhe forcës elastike, dhe nxjerr gradën e çelikut.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/FLOW014

Shembull

$ cat input.txt
3
53 0.6 5602
45 0 4500
0 0 0

$ python3 prog.py < input.txt
10
6
6

Zgjidhja

T = int(input())
for t in range(T):
  hardness, carbon, tensile = map(float, input().split())
  k1 = hardness > 50
  k2 = carbon < 0.7
  k3 = tensile > 5600
  if k1 and k2 and k3:
    print(10)
  elif k1 and k2:
    print(9)
  elif k2 and k3:
    print(8)
  elif k1 and k3:
    print(7)
  elif k1 or k2 or k3:
    print(6)
  else:
    print(5)

https://tinyurl.com/101-prog-007

Detyra

Bëni një program që merr kodin e një anije (si një shkronjë) dhe shfaq llojin e saj (si emër të plotë). Kodet dhe llojet e anijeve janë si më poshtë:

Kodi Lloji
B ose b BattleShip
C ose c Cruiser
D ose d Destroyer
F ose f Frigate

Referenca: https://www.codechef.com/problems/FLOW010

Shembull

$ cat input.txt
3
B
c
D

$ python3 prog.py < input.txt
BattleShip
Cruiser
Destroyer