Problemi 05

Kërkesa

Bëni një program që merr gjatësinë dhe lartësinë e një drejtkëndëshi, dhe gjen se kush është më i madh: sipërfaqja apo perimetri. Programi duhet të nxjerrë ‘Area’ nëse është më e madhe sipërfaqja, ‘Peri’ nëse është më i madh perimetri, ose ‘Eq’ nëse të dyja janë të barabarta. Gjithashtu duhet të nxjerrë edhe vlerën më të madhe të llogaritur (sipërfaqen ose perimetrin.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/AREAPERI

Shembull

$ cat input.txt
3
1 2
5 6
4 4

$ python3 prog.py < input.txt

Peri 6 Area 30 Eq 16

Zgjidhja

t = int(input())
while t > 0:
  a, b = map(int, input().split())
  s = a * b
  p = a + b + a + b
  if s > p:
    print('Area', s)
  elif p > s:
    print('Peri', p)
  else:
    print('Eq', s)
  t -= 1