Problemi 129

Kërkesa

Cufit i pëlqen të luajë pingpong. Ai gjeti disa shënime me pikët e lojrave që ka bërë para ca kohësh. Me 1 shënohet nëse ka fituar një pikë dhe me 0 nëse ka humbur një pikë (e ka fituar kundërshtari). Loja e pingpongut fitohet nga lojtari që bën i pari 11 pikë, me përjashtim të rastit kur të dy lojtarët kanë nga 10 pikë, në të cilin loja vazhdon deri sa njëri prej lojtarëve të dalë 2 pikë para kundërshtarit. Gjeni se cilat prej lojrave i ka fituar Cufi dhe cilat i ka humbur.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/TTENIS

Shembull

$ cat input.txt
2
0101111111111
11100000000000

$ python3 prog.py < input.txt
WIN
LOSE

Zgjidhja 1

for _ in range(int(input())):
  piket = input()
  p0 = p1 = 0
  for p in piket:
    if p == '0':
      p0 += 1
    else:
      p1 += 1
  if p1 > p0:
    print('WIN')
  else:
    print('LOSE')

Zgjidhja 2

for _ in range(int(input())):
  piket = input()
  p0 = piket.count('0')
  p1 = piket.count('1')
  print('WIN') if p1 > p0 else print('LOSE')