Problemi 13

Kërkesa

Bëni një program që merr dy numra të plotë dhe një veprim aritmetik dhe nxjerr rezultatin.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/URCALC

Shembull

$ cat input.txt
4
8 / 2
5 + 3
7 * 5
1 - 9

$ python3 prog.py < input.txt
4.0
8
35
-8

Zgjidhja 1

for _ in range(int(input())):
  a, op, b = input().split()
  a = int(a)
  b = int(b)
  if op == '+':
    r = a + b
  elif op == '-':
    r = a - b
  elif op == '*':
    r = a * b
  elif op == '/':
    r = a / b
  print(r)

Zgjidhja 2

for _ in range(int(input())):
  print(eval(input()))