Problemi 06

Kërkesa

Bëni një program që merr një numër natyror dhe nxjerr 1 nëse numri ka një shifër, 2 nëse numri ka dy shifra, 3 nëse numri ka tre shifra. dhe More than 3 digits nëse numri ka më shumë se tre shifra.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/HOWMANY#

Shembull

$ cat input.txt
5
9
17
235
62627
31

$ python3 prog.py < input.txt
1
2
3
More than 3 digits
2

Zgjidhja

for _ in range(int(input())):
  n = int(input())
  if n < 10:
    print(1)
  elif n < 100:
    print(2)
  elif n < 1000:
    print(3)
  else:
    print('More than 3 digits')