Problemi 037

Kërkesa

Bëni një program i cili gjen nëse një listë me numra përfshihet si nënlistë në një listë tjetër.

Shembull

$ cat input.txt
4
6
1 2 3 4 5 6
3
2 3 4
6
22 5 6 33 1 4
2
4 15
6
22 5 6 33 1 4
2
1 4
6
22 5 6 33 1 4
2
4 1

$ python3 prog.py < input.txt
Yes
No
Yes
No

Zgjidhja 1

T = int(input())
for t in range(T):
  n1 = int(input())
  L1 = list(map(int, input().split()))
  n2 = int(input())
  L2 = list(map(int, input().split()))
  i = 0
  while i < n1-n2+1:
    found = True
    j = 0
    while j < n2:
      if L1[i+j] != L2[j]:
        found = False
        break
      j += 1
    if found:
      break
    i += 1

  if found:
    print("Yes")
  else:
    print("No")

Sqarime

Për çdo pozicion në listën e parë kontrollojmë nëse ndodhet aty lista e dytë. Nëse e gjejmë diku, e mbyllim ciklin sepse nuk është nevoja të kërkojmë më tej.

Zgjidhja 2

T = int(input())
for t in range(T):
  n1 = int(input())
  L1 = list(map(int, input().split()))
  n2 = int(input())
  L2 = list(map(int, input().split()))
  for i in range(n1-n2+1):
    for j in range(n2):
      if L1[i+j] != L2[j]:
        break
    else:
      print("Yes")
      break
  else:
    print('No')

Sqarime

E ngjashme me zgjidhjen e parë, por e ndërtuar me for, që e bën programin më kompakt.

Detyra

Bëni një program i cili gjen nëse numrat e një liste përmbahen në një listë tjetër.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/CHEFSQ

Shembull

$ cat input.txt
4
6
1 2 3 4 5 6
3
2 3 4
6
22 5 6 33 1 4
2
4 15
6
22 5 6 33 1 4
2
1 4
6
22 5 6 33 1 4
2
4 1

$ python3 prog.py < input.txt
Yes
No
Yes
Yes