Problemi 120

Kërkesa

Roboti Bani ka humbur rrugën. Ai ndodhet në kordinatat \((x_1, y_1)\) në një plan 2 dimensional, kurse shtëpia e tij ndodhet në kordinatat \((x_2, y_2)\). Bëni një program që ta ndihmojë duke i treguar drejtimin në të cilin duhet të lëvizë për të arritur në shtëpi. Nëse i tregojmë një drejtim, roboti do të vazhdojë të lëvizë në atë drejtim deri sa të arrijë në shtëpi. Janë katër drejtime që mund t’ia japim si komandë: majtas, djathtas, lartë, poshtë. Nëse asnjë nga këto drejtime nuk e çon robotin në shtëpi, programi duhet të nxjerrë: më vjen keq.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/ICPC16A

Shembull

$ cat input.txt
5
0 0 1 0
0 0 0 1
0 0 1 1
2 0 0 0
0 2 0 0

$ python3 prog.py < input.txt
right
up
sad
left
down

Zgjidhja

for _ in range(int(input())):
  x1, y1, x2, y2 = map(int, input().split())
  if x1 == x2:
    if y1 < y2:
      print('up')
    else:
      print('down')
  elif y1 == y2:
    if x1 < x2:
      print('right')
    else:
      print('left')
  else:
    print('sad')