Problemi 124

Kërkesa

Loli, vëllai i vogël i Colit, sapo ka mësuar disa prej shkronjave të alfabetit, dhe mund të lexojë vetëm ato fjalë që përbëhen prej shkronjave që njeh. Coli i jep atij një libër për të lexuar dhe do të dijë se cilat prej fjalëve mund të lexojë Loli.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/ALPHABET

Shembull

$ cat input.txt
act
2
cat
dog

$ python3 prog.py < input.txt
Yes
No

Rreshti i parë përmban shkronjat që ka mësuar Loli. Fjala e parë i ka të gjitha shkronjat të njohura, fjala e dytë jo.

Zgjidhja

alphabet = input()
N = int(input())
for i in range(N):
  word = input()
  for c in word:
    if c not in alphabet:
      print('No')
      break
  else:
    print('Yes')