Problemi 043

Kërkesa

Një listë L ka N numra të plotë të ndryshëm nga zero. Një nën-listë quhet alternuese nëse çdo dy elemente fqinje të listës kanë shenja të kundërta (njëra pozitive dhe tjetra negative).

Gjeni gjatësinë e nën-listës alternuese më të madhe të listës L.

Shembull

$ cat input.txt
3
4
1 2 3 4
4
1 -5 1 -5
6
-5 -1 -1 2 -2 -3

$ python3 prog.py < input.txt
1
4
3

Zgjidhja

T = int(input())
for t in range(T):
  N = int(input())
  L = list(map(int, input().split()))
  lmax = 0
  l = 0
  L.insert(0, L[0])
  L.append(L[-1])
  i = N+1
  while i > 0:
    if L[i-1] * L[i] < 0:
      l += 1
    else:
      if l > lmax:
        lmax = l
      l = 1
    i -= 1
  print(lmax)

Detyra

Loli, vëllai i vogël i Colit, sapo ka mësuar disa prej shkronjave të alfabetit, dhe mund të lexojë vetëm ato fjalë që përbëhen prej shkronjave që njeh. Coli i jep atij një libër për të lexuar dhe do të dijë se cilat prej fjalëve mund të lexojë Loli.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/ALPHABET

Shembull

$ cat input.txt
act
2
cat
dog

$ python3 prog.py < input.txt
Yes
No

Rreshti i parë përmban shkronjat që ka mësuar Loli. Fjala e parë i ka të gjitha shkronjat të njohura, fjala e dytë jo.