Problemi 03

Kërkesa

Një numër të dhënë X e shumëzojmë me 2 deri sa të bëhet i pjesëtueshëm me 10. Gjeni numrin më të vogël të shumëzimeve deri sa të plotësohet ky kusht, ose përcaktoni që kjo është e pamundur.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/TWOVSTEN

Shembull

$ cat input.txt
3
10
25
1

$ python3 prog.py < input.txt
0
1
-1

Kur është e pamundur e shënojmë përgjigjen -1.

Zgjidhja

for _ in range(int(input())):
  n = int(input())
  if n % 10 == 0:
    print(0)
  elif n % 5 == 0:
    print(1)
  else:
    print(-1)