Problemi 04

Kërkesa

Bëni një program që merr një shkronjë të alfabetit anglisht, dhe nxjerr “Vowel” nëse është zanore, ose “Consonant” nëse është bashkëtingëllore.

Zanoret në alfabetin anglisht janë: ‘A’, ‘E’, ‘I’, ‘O’, ‘U’.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/VOWELTB

Shembull

$ cat input.txt
2
Z
A

$ python3 prog.py < input.txt
Consonant
Vowel

Zgjidhja 1

for _ in range(int(input())):
  c = input()
  if c == 'A' or c == 'E' or c == 'I' or c == 'O' or c == 'U':
    print('Vowel')
  else:
    print('Consonant')

Zgjidhja 2

for _ in range(int(input())):
  c = input()
  if c in ['A', 'E', 'I', 'O', 'U']:
    print('Vowel')
  else:
    print('Consonant')

Zgjidhja 3

for _ in range(int(input())):
  c = input()
  if c in 'AEIOU':
    print('Vowel')
  else:
    print('Consonant')

Zgjidhja 4

for _ in range(int(input())):
  print('Vowel') if input() in 'AEIOU' else print('Consonant')