Problemi 016

Kërkesa

Shkruani një program që llogarit shumën e shifrave të një numri të dhënë.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/FLOW006

Shembull

$ cat input.txt
3
12345
31203
2123

$ python3 prog.py < input.txt
15
9
8

Zgjidhja 1

for _ in range(int(input())):
  n = int(input())
  s = 0
  while n > 0:
    s += n % 10
    n = n // 10
  print(s)

Zgjidhja 2

for _ in range(int(input())):
  n = input()
  s = 0
  for i in range(len(n)):
    s += int(n[i])
  print(s)

Zgjidhja 3

for _ in range(int(input())):
  n = input()
  s = 0
  for d in n: s += int(d)
  print(s)

Detyra

Bëni një program që e shkruan mbrapsht një numër të dhënë natyror.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/FLOW007

Shembull

$ cat input.txt
4
12345
31203
2123
2300

$ python3 prog.py < input.txt
54321
30213
3212
32