Problemi 02

Kërkesa

Bëni një program që gjen nëse 4 numra natyrorë a, b, c, d, mund të jenë brinjë të një drejtkëndëshi.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/RECTANGL

Shembull

$ cat3 input.txt
3
1 1 2 2
3 2 2 3
1 2 2 2

$ python3 prog.py < input.txt
YES
YES
NO

Zgjidhja

T = int(input())
for t in range(T):
  a, b, c, d = map(int, input().split())
  if (a == b and c == d) or (a == c and b == d) or (a == d and b == c):
    print('YES')
  else:
    print('NO')