Problemi 133

Kërkesa

Nga rezultatet e një olimpiade mund të hamendësojmë nivelin e aftësive për secilin pjesëmarrës. Pjesëmarrësit mund të klasifikohen bazuar në numrin e problemave të zgjidhura në këtë mënyrë:

 • 0 problema të zgjidhura: Beginner
 • 1 problem të zgjidhur: Junnior Developper
 • 2 problema të zgjidhura: Middle Developer
 • 3 problema të zgjidhura: Senior Developer
 • 4 problema të zgjidhura: Hacker
 • 5 problema të zgjidhura: Jeff Dean

Bëni një program që merr rezultatet e pjesëmarrësve dhe nxjerr klasifikimin e tyre.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/CCOOK

Shembull

$ cat input.txt
7
0 0 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 1 0 0
1 1 1 1 1
0 1 1 1 0
0 1 1 1 1
1 1 1 1 0

$ python3 prog.py < input.txt
Beginner
Middle Developer
Junior Developer
Jeff Dean
Senior Developer
Hacker
Hacker

Zgjidhja 1

for _ in range(int(input())):
  P = list(map(int, input().split()))
  p = sum(P)  # or p = P.count(1)
  if p == 0:
    print('Beginner')
  elif p == 1:
    print('Junior Developer')
  elif p == 2:
    print('Middle Developer')
  elif p == 3:
    print('Senior Developer')
  elif p == 4:
    print('Hacker')
  else:
    print('Jeff Dean')

Zgjidhja 2

RANK = ['Beginner', 'Junior Developer', 'Middle Developer', 'Senior Developer', 'Hacker', 'Jeff Dean']
for _ in range(int(input())):
  P = list(map(int, input().split()))
  print(RANK[sum(P)])