Problemi 00

Kërkesa

Bëni një program i cili nxjerr diferencën e dy numrave të dhënë, nëse i pari është më i madh se i dyti, ose shumën e tyre në të kundërt.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/DIFFSUM

Shembull

$ cat input.txt
82
28

$ python3 prog.py < input.txt
54