Problemi 130

Kërkesa

Mësuesi ka ngritur disa nxënës në dërrasë dhe u ka dhënë nga një ushtrim për të zgjidhur (klasa ka një dërrasë të gjatë kështu që mësuesi mund të ngrejë në dërrasë shumë nxënës njëkohësisht). Sapo mësuesi doli një moment nga klasa, disa prej nxënësve u kthyen dhe filluan të komunikojnë me shokun që kishin në krah, kurse të tjerët vazhduan punën. Këtë situatë mund ta paraqesim me një varg të tillë: *><><><*, ku një * tregon një nxënës që vazhdon punën, një > tregon një nxënës që po flet me shokun në të djathtë, dhe një < tregon një nxënës që po flet me shokun në të majtë. Sapo dëgjojnë mësuesin të hyjë përsëri, nxënësit që po flisnin kthehen nga frika në krahun e kundërt. Kur mësuesi shikon dy nxënës përball njëri-tjetrit ai mendon se ata po flisnin, kështu që i ndëshkon të dy. Gjeni sa dyshe nxënësish ndëshkohen prej mësuesit.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/CHEFSTUD

Shembull

$ cat input.txt
4
><
*><*
><><
*><><><*

$ python3 prog.py < input.txt
0
0
1
2