Problemi 111

Kërkesa

Një drejtkëndësh me përmasa A dhe B duam ta ndajmë në copa katrore (jo detyrimisht të barabarta). Sa është numri më i vogël i katrorëve në të cilët mund të ndahet ky drejtkëndësh?

Shembull

$ cat input.txt
2
10 15
4 7

$ python3 prog.py < input.txt
3
5