Problemi 02

Kërkesa

Bëni një program që gjen nëse 4 numra natyrorë a, b, c, d, mund të jenë brinjë të një drejtkëndëshi.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/RECTANGL

Shembull

$ cat3 input.txt
3
1 1 2 2
3 2 2 3
1 2 2 2

$ python3 prog.py < input.txt
YES
YES
NO