Problemi 106

Kërkesa

Bëni një program që gjen rrënjën katrore natyrore (të përafërt) të një numri natyror të dhënë.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/FSQRT

Shembull

$ cat input.txt
3
10
5
10000

$ python3 prog.py < input.txt
3
2
100