Problemi 135

Kërkesa

Numrat natyrorë vendosen në nyjet e një grafi që ka formën e shinave të trenit, si në figurë:

Bëni një program që merr dy numra dhe gjen nëse ka brinjë midis këtyre dy nyjeve.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/BRLADDER

Shembull

$ cat input.txt
7
1 4
4 3
5 4
10 12
1 3
999999999 1000000000
17 2384823

$ python3 prog.py < input.txt
NO
YES
NO
YES
YES
YES
NO