Problemi 09

Kërkesa

Në një olimpiadë janë P pjesëmarrës. Nqs një problem zgjidhet nga më shumë se gjysma e pjesëmarrësve, ky problem quhet i thjeshtë. Nqs një problem zgjidhet nga e shumta P/10 pjesëmarrës, quhet i vështirë. Teza e olimpiadës quhet e balancuar nëse ka vetëm një problem të thjeshtë dhe vetëm 2 të vështirë.

Bëni një program që merr numrin e pjesëmarrësve që kanë zgjidhur secilin problem të olimpiadës, dhe nxjerr nëse teza e olimpiadës ka qenë e balancuar ose jo.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/PERFCONT

Shembull

$ cat input.txt
6
3 100
10 1 100
3 100
11 1 100
3 100
10 1 10
3 100
10 1 50
4 100
50 50 50 50
4 100
1 1 1 1

$ python3 prog.py < input.txt
yes
no
no
yes
no
no
  1. Janë dy problema të vështira dhe një i lehtë, kështu që është e balancuar
  2. Problemi i dytë është i vështirë dhe i treti është i lehtë. I pari nuk është as i lehtë as i vështirë. Teza nuk është e balancuar.
  3. Tre problema të vështira. Jo e balancuar.
  4. Dy të parat janë të vështira, i treti është i lehtë. E balancuar.
  5. Katër problema të lehta. Jo e balancuar.
  6. Katër problema të vështira. Jo e balancuar.