Problemi 016

Kërkesa

Shkruani një program që llogarit shumën e shifrave të një numri të dhënë.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/FLOW006

Shembull

$ cat input.txt
3
12345
31203
2123

$ python3 prog.py < input.txt
15
9
8

Detyra

Bëni një program që e shkruan mbrapsht një numër të dhënë natyror.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/FLOW007

Shembull

$ cat input.txt
4
12345
31203
2123
2300

$ python3 prog.py < input.txt
54321
30213
3212
32