Problemi 13

Kërkesa

Bëni një program që merr dy numra të plotë dhe një veprim aritmetik dhe nxjerr rezultatin.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/URCALC

Shembull

$ cat input.txt
4
8 / 2
5 + 3
7 * 5
1 - 9

$ python3 prog.py < input.txt
4.0
8
35
-8