Problemi 063

Kërkesa

Bëni një program që kontrollon nëse një varg numrash plotëson këto kushte:

  • Ka një qendër (dmth numri i elementeve në të majtë të qendrës është i barabartë me numrin e elementeve në të djathtë).
  • Numri i parë dhe i fundit është 1.
  • Duke u nisur nga qendra, numrat në të majtë dhe në të djathtë vijnë duke zbritur me nga 1.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/TEMPLELA

Shembull

$ cat input.txt
7
5
1 2 3 2 1
7
2 3 4 5 4 3 2
5
1 2 3 4 3
5
1 3 5 3 1
7
1 2 3 4 3 2 1
4
1 2 3 2
4
1 2 2 1

$ python3 prog.py < input.txt
yes
no
no
no
yes
no
no

Detyra

Numrat natyrorë vendosen në nyjet e një grafi që ka formën e shinave të trenit, si në figurë:

Bëni një program që merr dy numra dhe gjen nëse ka brinjë midis këtyre dy nyjeve.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/BRLADDER

Shembull

$ cat input.txt
7
1 4
4 3
5 4
10 12
1 3
999999999 1000000000
17 2384823

$ python3 prog.py < input.txt
NO
YES
NO
YES
YES
YES
NO