Problemi 16

Kërkesa

Jepen kordinatat e tre pikave në një plan: \((x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)\). Gjeni nëse këto pika janë kulme të një trekëndëshi kënddrejtë.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/RIGHTRI

Shembull

$ cat input.txt
5
0 5 19 5 0 0
17 19 12 16 19 0
5 14 6 13 8 7
0 4 0 14 3 14
0 2 0 14 9 2

$ python3 prog.py < input.txt
yes
no
no
yes
yes

Janë dhënë numrat x1, y1, x2, y2, x3, y3.