Problemi 118

Kërkesa

Gjuhët e harruara janë gjuhë që janë përdorur dikur gjerësisht por sot nuk përdoren më. Megjithatë disa prej fjalëve të tyre mund të jenë ende në përdorim në gjuhët e sotme.

Ju keni gjetur në internet N fjalë të një gjuhe të harruar. Gjithashtu keni edhe K fjali që përdoren në gjuhët e sotme. Detyra juaj është që të përcaktoni për secilën prej N fjalëve nëse gjendet në ndonjërën nga këto K fjalitë ose jo.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/FRGTNLNG

Shembull

$ cat input.txt
2
3 2
piygu ezyfo rzotm
1 piygu
6 tefwz tefwz piygu ezyfo tefwz piygu
4 1
kssdy tjzhy ljzym kegqz
4 kegqz kegqz kegqz vxvyj

$ python3 prog.py < input.txt
YES YES NO
NO NO NO YES

Kemi 2 raste testimi. Në rastin e parë, kemi N=3 fjalë të gjuhës së harruar dhe K=2 fjali të gjuhëve të sotme. Pastaj vijnë 2 fjalitë, ku e para ka 1 fjalë dhe e dyta ka 6 fjalë. Dy fjalët e para ndodhen në këtë fjali, kurse e treta jo.