Problemi 007

Kërkesa

Grada e çelikut përcaktohet në bazë to kushteve të mëposhtme:

  • i. Fortësia është më e madhe se 50
  • ii. Përmbajtja e karbonit është më pak se 0.7
  • iii. Forca elastike është më e madhe se 5600

Grada është si më poshtë:

  • 10 nëse plotësohen të treja kushtet
  • 9 nëse plotësohen kushtet (i) dhe (ii)
  • 8 nëse plotësohen kushtet (ii) dhe (iii)
  • 7 nëse plotësohen kushtet (i) dhe (iii)
  • 6 nëse plotësohet vetëm njëri nga kushtet
  • 5 nëse asnjë nga kushtet nuk plotësohet

Bëni një program që merr vlerat e fortësisë, përmbajtjes së karbonit dhe forcës elastike, dhe nxjerr gradën e çelikut.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/FLOW014

Shembull

$ cat input.txt
3
53 0.6 5602
45 0 4500
0 0 0

$ python3 prog.py < input.txt
10
6
6

Detyra

Bëni një program që merr kodin e një anije (si një shkronjë) dhe shfaq llojin e saj (si emër të plotë). Kodet dhe llojet e anijeve janë si më poshtë:

Kodi Lloji
B ose b BattleShip
C ose c Cruiser
D ose d Destroyer
F ose f Frigate

Referenca: https://www.codechef.com/problems/FLOW010

Shembull

$ cat input.txt
3
B
c
D

$ python3 prog.py < input.txt
BattleShip
Cruiser
Destroyer