Problemi 137

Kërkesa

Një bankomat (ATM) ka brenda K para. Në radhë janë N klientë, ku secili do që të tërheqë \(A_i\) para. Nëse bankomati ka gjendje aq sa kërkon klienti ose më shumë, ai ia jep lekët klientit, përndryshe nxjerr një mesazh gabimi dhe klienti largohet pa marrë lekë. Gjeni për secilin klient nëse i ka marrë lekët ose jo.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/ATM2

Shembull

$ cat input.txt
2
5 10
3 5 3 2 1
4 6
10 8 6 4

$ python3 prog.py < input.txt
11010
0010

Kur klienti i merr lekët shënohet me 1, përndryshe shënohet me 0.

Në rastin e parë janë 5 klientë dhe bankomati ka 10 lekë. Pasi merr lekët klienti i parë dhe i dytë, në bankomat mbeten 2 lekë, të cilat janë të pamjaftueshme për ti dhënë lekët klientit të tretë, por mjaftojnë për ti dhënë lekët klientit të katërt.

Në rastin e dytë janë 4 klientë dhe bankomati ka 6 lekë. Dy klientët e parë nuk mund ti tërheqin lekët, por i treti po. Pastaj nuk ngelet më asnjë lekë, kështu që as klienti i katërt nuk mund ti tërheqë lekët.