Problemi 112

Kërkesa

Sa katrorë me madhësi 2x2 mund të futen në një trekëndësh kënddrejtë dybrinjënjëshëm, ku kateti është me gjatësi B, dhe brinjët e katrorëve janë paralel me katetet?

Referenca: https://www.codechef.com/problems/TRISQ

Shembull

$ cat input.txt
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

$ python3 prog.py < input.txt
0
0
0
1
1
3
3
6
6
10
10