Problemi 127

Kërkesa

Sergei ka bërë N matje dhe do të gjejë vlerën mesatare të tyre. Por për të gjetur një mesatare sa më të mirë, ai mendon se duhet ti heqë nga lista e matjeve K vlerat më të vogla dhe K vlerat më të mëdha, para se të llogarisë mesataren. Sa del vlera mesatare në këtë mënyrë?

Referenca: https://www.codechef.com/problems/SIMPSTAT

Shembull

$ cat input.txt
3
5 1
2 9 -10 25 1
5 0
2 9 -10 25 1
3 1
1 1 1

$ python3 prog.py < input.txt
4.000000
5.400000
1.000000