Problemi 18

Kërkesa

Kemi një listë me numra. Duke përdorur shifrat e këtyre numrave mund të formojmë një numër tjetër. Cili është numri më i madh që mund të formojmë?

Referenca: https://www.codechef.com/DARG2019/problems/LOALL

Shembull

$ cat input.txt
2
2 23 1
3 7 11 20

$ python3 prog.py < input.txt
3221
732110