Problemi 102

Kërkesa

Një pikë shitje bën zbritje 10% nëse sasia e mallit të blerë është mbi 1000 copë. Bëni një program që llogarit vlerën e blerjes, duke ditur sasinë dhe çmimin.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/FLOW009

Shembull

$ cat input.txt
3
100 120
10 20
1200 20

$ python3 prog.py < input.txt
12000.000000
200.000000
21600.000000