Problemi 12

Kërkesa

Majkua është pjesëtar i shoqatës së koleksionistëve të pullave postare. Shoqata ka N pjesëtarë dhe secili prej tyre ka \(C_i\) pulla në koleksionin e tij. Majkua pretendon se të gjitha këto pulla poste mund të rishpërndahen në mënyrë të tillë që pjesëtari i i shoqatës të ketë i pulla poste. Kontrolloni nëse Majkua ka të drejtë.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/DIVIDING

Shembull

$ cat input.txt
2
5
7 4 1 1 2
5
1 1 1 1 1

$ python3 prog.py < input.txt
YES
NO