Problemi 037

Kërkesa

Bëni një program i cili gjen nëse një listë me numra përfshihet si nënlistë në një listë tjetër.

Shembull

$ cat input.txt
4
6
1 2 3 4 5 6
3
2 3 4
6
22 5 6 33 1 4
2
4 15
6
22 5 6 33 1 4
2
1 4
6
22 5 6 33 1 4
2
4 1

$ python3 prog.py < input.txt
Yes
No
Yes
No

Detyra

Bëni një program i cili gjen nëse numrat e një liste përmbahen në një listë tjetër.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/CHEFSQ

Shembull

$ cat input.txt
4
6
1 2 3 4 5 6
3
2 3 4
6
22 5 6 33 1 4
2
4 15
6
22 5 6 33 1 4
2
1 4
6
22 5 6 33 1 4
2
4 1

$ python3 prog.py < input.txt
Yes
No
Yes
Yes