Problemi 101

Kërkesa

Jepet një numër natyror. Gjeni shumën e shifrës së parë dhe të fundit të tij.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/FLOW004

Shembull

$ cat input.txt
3
1234
124894
242323

$ python3 prog.py < input.txt
5
5
5

Zgjidhja 3

Sqarime

Numrin e lexojmë si string në n. Shifra e parë është n[0] kurse shifra e fundit është n[-1]. Por këto janë si varg (string). Që të mund ti mbledhim duhet ti kthejmë më parë në numra të plotë (integer).