Problemi 01

Kërkesa

Bëni një program i cili merr një numër dhe e rrit me 1 nëse ai është i plotpjesëtueshëm me 4, përndryshe e zvogëlon me 1.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/DECINC

Shembull

$ cat input.txt
2
4
5

$ python3 prog.py < input.txt
5
4