Problemi 04

Kërkesa

Bëni një program që merr një shkronjë të alfabetit anglisht, dhe nxjerr “Vowel” nëse është zanore, ose “Consonant” nëse është bashkëtingëllore.

Zanoret në alfabetin anglisht janë: ‘A’, ‘E’, ‘I’, ‘O’, ‘U’.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/VOWELTB

Shembull

$ cat input.txt
2
Z
A

$ python3 prog.py < input.txt
Consonant
Vowel