Problemi 000

Kërkesa

Shkruani një program që merr emrin, mbiemrin, dhe qytetin ku jetoni, dhe nxjerr në ekran:

Ju jeni <emri> <mbiemri> nga <qyteti>.

Zgjidhja 1

https://tinyurl.com/101-prog-000

Sqarime

Funksioni print() përdoret për të nxjerrë diçka (në ekran), kurse funksioni input() për të lexuar diçka (nga tastiera). Parametri end='' i tregon funksionit print() që në fund të mos printojë asgjë, sepse zakonisht ai printon edhe një fund-rreshti (EOL – End Of Line), i cili bën që kursori të kaloj në rreshtin më poshtë. Kur i japim funksionit print() disa parametra, ai i printon ato me nga një vend bosh në mes.

Hapni terminalin dhe shkruajeni programin brenda direktorisë prog/p000:

mkdir -p prog/p000
cd prog/p000/
nano p000.py

Komanda mkdir krijon një direktori të re (make directory), kurse komanda cd ndryshon direktorinë e punës (change directory).

Në editorin nano mund të përdorni kombinimin e tasteve Ctrl+O për ta ruajtur programin, dhe Ctrl+X për të dalë. Në vend të editorit nano mund të përdorni edhe Text Editor ose ndonjë editor tjetër.

Zbatojeni këtë program nga terminali duke përdorur komandën:

python3 p000.py

Zgjidhja 2

https://tinyurl.com/101-prog-000-2

Sqarime

Hapni terminalin dhe shkruajeni programin brenda direktorisë prog/p000/:

cd prog/p000/
nano p000.2.py

Krijoni edhe skedarin input.txt me një përmbajtje të ngjashme si kjo:

Ismail
Qemali
Vlora

Zbatojeni këtë program nga terminali duke përdorur komandën:

python3 p000.py < input.txt

Rezultati do jetë si ky:

Ju jeni Ismail Qemali nga Vlora.

Në këtë rast, me anë të shenjës < ne kemi ridrejtuar inputin e programit, në mënyrë që të lexojë nga skedari input.txt dhe jo nga tastiera. Pra te skedari input.txt ne mund të vendosim gjithçka që do ti jepnim programit nga tastiera, dhe programi do ta lexojë njëlloj sikur ti merrte nga tastiera. Funksioni input() lexon nga ky skedar një rresht të plotë deri në fund.

Këtej e tutje ne do përdorim këtë metodën me ridrejtim, sepse është më praktike, të lejon ta shkruash inputin njëherë dhe ta testosh programin shumë herë. Gjithashtu lejon që vetë problemi të përcaktojë një input shembull, bashkë me rezultatin përkatës të programit.

Detyra

Shkruani një program që kërkon muajin dhe vitin e lindjes, dhe nxjerr në ekran:

Ju keni lindur në muajin <muaji> të vitit <viti>.