Problemi 143

Kërkesa

Jepet një listë me numra. A mund të formohet një palindromë me këta numra?

Referenca: https://www.codechef.com/DARG2019/problems/TUPALIN

Shembull

$ cat input.txt
1
6
10 729 10 10 729 10

$ python3 prog.py < input.txt
YES

Zgjidhja

Sqarime

Gjejmë se sa herë përsëritet çdo numër në këtë listë. Një palindromë mund të formohet vetëm nëse numri i përsëritjeve për çdo numër është çift, me përjashtim të njërit që mund të jetë tek.