Problemi 19

Kërkesa

Jepen 2 numra a dhe n. Bëni një program që gjen \(k = a^n\), pastaj merr shumën e shifrave të k dhe gjen nëse kjo shumë është numër i thjeshtë ose jo.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/GMPOW

Shembull

$ cat input.txt
2
2 4
5 3

$ python3 prog.py < input.txt
1
0

Në rastin e parë, \(2^4 = 16\) dhe \(1 + 6 = 7\) është numër i thjeshtë.

Në rastin e dytë, \(5^3 = 125\) dhe \(1 + 2 + 5 = 8\) nuk është numër i thjeshtë.